หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลโพนางดำตก ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ติดต่อ
ติดต่อ
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
" ภายในปี 2565 เทศบาลตำบลโพนางดำตก จะเป็นชุมชนน่าอยู่
สาธารณูปโภคครบครัน ยึดมั่นธรรมาภิบาล
สืบสานวัฒนธรรม น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง
เคียงคู่ชาวประชา นำพาการศึกษาสู่อาเซียน "
วิสัยทัศน์ ทต.โพนางดำตก
 
 
 
พันธกิจ
 
    จัดให้มีการบำรุงรักษาทางบกทางน้ำ
    จัดให้มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและบำรุงรักษาระบบชลประทาน
    ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และพัฒนาศักยภาพชุมชน
    ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพและรายได้
    ส่งเสริมสุขภาวะดี การป้องกันและควบคุมโรค
    ส่งเสริมการพัฒนา และสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส
    พัฒนาชุมชนให้เป็นเมืองน่าอยู่
    ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดี
 
ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
  พัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่ง
  พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
  พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้
  การจัดทำผังเมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดิน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา
  แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนระบบเศรษฐกิจและกลุ่มอาชีพ
ให้มีความเข้มแข็ง
  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการเพิ่มมูลค่าพืชผลทางการเกษตร
  แนวทางส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ชีวภาพปลอดจากสารพิษ
  แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนให้ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น
เป็นต้นทุนในการประกอบอาชีพ
    แนวทางส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็ก เยาวชน และผู้ป่วยเอดส์
    แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาให้ได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีประสิทธิภาพและมุ่งเน้น
การพัฒนาสู่อาเซียน
    แนวทางยกระดับคุณภาพชีวิตคนยากจน คนยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส
    แนวทางส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีสุขภาพและพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ ควบคู่ไปกับการพัฒนาทางสาธารณสุขให้มีคุณภาพและบริการอย่างทั่วถึง
    แนวทางส่งเสริมสนับสนุนด้านกีฬาและนันทนาการ
    แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
    แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม
และการรักษาความสงบเรียบร้อย
แนวทางการพัฒนา
  แนวทางส่งเสริมประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของประชาชนและกระบวนการประชาสังคม
  แนวทางการลดความรุนแรงในเด็ก ครอบครัว การค้ามนุษย์ และส่งเสริม สนับสนุน การสร้างความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปลอดยาเสพติด อบายมุข
  แนวทางสร้างสภาพแวดล้อมเมืองและชุมชนให้สวยงานน่าอยู่
    แนวทางพัฒนาและส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
    แนวทางส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัย
    แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการบริการประชาชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
    แนวทางการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานอื่น
 
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลโพนางดำตก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150 โทรศัพท์ : 056-436-460
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลโพนางดำตก
จำนวนผู้เข้าชม 5,139,345 เริ่มนับ 17 ส.ค. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
 
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10